• સેમેસ્ટર-૧ ના વિવિધ કોર્ષના પરિણામ જાહેર થશે ત્યારે જે તે વિદ્યાર્થીઓ તેમના પરિણામ Student Login માંથી જોઈ શકશે.
  • Link for Re-checking Re assessment : https://erp.ngu.ac.in/erp/student/List_Student_Reassessment_Masterr.aspx?